KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Prosesser knyttet til behandling av reguleringsplaner i Oslo kommune

En kort veiledning fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
Utkast 2014 10 02


Prosesser i Plan- og bygningsetaten

  • Prosessene er utførlig beskrevet i PBEs nettsider:.
  • Konkrete planer er tilgjengelig under «Saksinnsyn» Man kan lete fram prosjektet via adresse, gårdsnummer / bruksnummer eller saksnummer om man kjenner det.
  • Offentlig tilgjengelig informasjon ved oppstart av planarbeid, og planer lagt ut til offentlig ettersyn, er tilgjengelig på nettsidene under «Plankunngjøringer» / «Si din mening». Her ligger oversikter og dokumenter søkbart pr bydel, og på et kart. Det er mulig å abonnere på slik informasjon og få varsel om nyheter via e-post.
Prosesser i et videre perspektiv.
  • Det er meget viktig å komme med eventuelle innspill så tidlig som mulig. I mange tilfeller vil det si FØR planen er kommet så langt at det går ut en offentlig melding om oppstart av planarbeid. Først har utbygger bedt om og fått arrangert et oppstartsmøte med Plan- og bygningsetaten. Alt på dette trinn foreligger det noe informasjon om tiltaket. Informasjonen kan være kjent i bydelsadministrasjon, hos naboer eller på annen måte. Innspill på dette stadium kan være meget nyttige.
  • Tilsvarende er det mulig å påvirke et tiltak ETTER at Plan- og bygningsetaten har avgitt sin innstilling til byrådet. Påvirkning av den politiske prosessen må anses som en siste utvei.
  • Skissen under viser hvor i tidslinjen allmennheten kan påvirke et prosjekt.
Planprosess

Hvordan påvirke et prosjekt.
  • En henvendelse eller innspill i en plansak bør alltid være så saklig og konkret som mulig, med framføring av relevante spørsmål og synspunkter, (ikke bare negative), som svarer til avsenders legitime interesser.
  • Det er nyttig for alle parter å få arrangert befaringer eller presentere innspill og bakgrunnsinformasjon gjennom fysiske møter med utbygger og etaten.
  • Innspill går alltid til utbygger eller den som har ansvaret for planinitiativet, men det bør likevel alltid sendes kopi til Plan- og bygningsetaten.
  • En velforening med solid representasjon i lokalmiljøet har formell klagerett.


KUV - nederst