KUV - navigasjon
veiledninger nyhetsbrev høringsuttalelser arkiv vedtekter om oss lenker Medlemmer
Oslo Velforbund

Oslo Velforbund


Til forsiden!

Adresseendringer:
Alle velforeninger o.l. i Oslo oppfordres til å sende inn opplysninger om riktig navn adresse, kontaktperson, telefonnummer og gjerne E-postadresse. Det letter oss i arbeidet med å etablere kontakter og formidle informasjon.
Ønsker velforeningen også å bli medlem av Oslo Velforbund var det jo ekstra bra.

Oslo Velforbund har eksistert i 18 år og har cirka 100 vel, beboer-foreninger og frittstående borettslag fra alle bydeler som medlemmer.

Årskontingenten er 400 kroner. For innmelding send epost til oss.

Dialogmøte 25.11 i Oslo kommune. Frivillighetsmelding.
Innlegg av Ragnar Torgersen, Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo.


Jeg representerer her Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo (KUV). KUV er en paraplyorganisasjon for velforeninger, beboerforeninger, strøksforeninger osv i Oslo. En fellesbetegnelse kan være nærmiljøorganisasjoner. KUV har et register på ca. 200 velforeninger og en del større borettslag. Velforeninger finnes i hele byen; i villaområdene så vel som i indre by og i rene borettslagsområder. Ca. 90 er medlem i KUV. Mange av de øvrige er sovende; dvs. ikke aktive for øyeblikket.

Den forrige bystyremeldingen om frivillighet kom i 2002. Det sto tilnærmet ingen ting i denne meldingen om velforeninger; altså om nærmiljø-organisasjoner. Nå er det ønskelig og rimelig at også denne typen frivillighet blir omtalt. Dette er en viktig del av frivilligheten i Oslo.

De gjennomfører en lang rekke lokale trivselstiltak; 17. mai arrangementer, St.Hans markering, parkkvelder, julegrantenning osv osv. De bidrar som sådan til å styrke lokal tilhørighet og identitet, og til å styrke integreringen.

Lokale velforeninger har mye kontakt og samarbeid med bydelene. Det finnes egne forum og møter mellom vel og bydel, eller at vellene møter i åpen halvtime i BU-møtene. Formalisert: I Bjerke bydel har man et eget Bjerke Storvel for alle velforeninger og borettslag, Groruddalen Miljøforum dekker de fire bydelene i Groruddalen. Forum mellom bydel og velforeninger i flere bydeler; jf. Stovner og Ullern.

Velforeningene er også meget aktive når det gjelder plansaker. De uttaler seg på vegne av lokalmiljøet om kommunedelplaner, reguleringsplaner og større byggesaker. De er opptatt av trafikksaker; humper, skilt, parkering osv. Og av miljø og grøntanlegg som friområder og parker, turveier og marka.

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo legger til rette for vellenes arbeid; for samarbeid med bydelene, for informasjon og opplæring i håndtering av plansaker, for informasjon om Bymiljøetatens ansvarsområder. KUV har laget veiledningshefter, arrangerer seminarer; de to siste om henholdsvis planprosessene i samarbeid med PBE og om Urbant friluftsliv i en by i vekst; vi utgir et Nyhetsbrev 4 ganger i året, legger ut informasjon på hjemmesiden osv. Problemet for KUV er at vi er i stor mangel av penger. Det finnes ingen kommunal tilskuddsordning som er tilpasset vår organisasjon. Og da avslår de ulike etatene å tildele støtte. Som konsekvens av dette er KUV en svak organisasjon. Dette bør det nå gjøres noe med.

PS: Det er trolig flere i salen som har møtt meg tidligere i forbindelse med frivillig arbeid i Oslo. Jeg har tidligere vært ansatt i Oslo kommune med ansvar for frivilligheten innenfor helse- og sosialsektoren. Jeg hadde koordinerings-ansvaret ved utarbeidelsen av den forrige frivillighetsmeldingen i 2002.


KUV - nederst