Til forsiden

Tilbake til veiledningen

 
 
6. Tiltak som KUV eller andre vel-støttede instanser arbeider med

Bedre informasjon og meningsutveksling ved igangsettelse av nye tiltak
Det er behov for en rutinemessig ordning hvor alle berørte parter innkalles til et møte før igangsetting. Risikoen er at naboene, som jo er amatører, kan risikere å bli overkjørt av de øvrige aktører, dvs at ordningen misbrukes.

I Utvalget for Harmonisk Fortetting arbeides det med en ordning hvor alle berørte parter blir samlet til et informasjon- og debattmøte forut for igangsettelse av regulerings- og byggesaker. Både utbyggere og flere innen Plan- og bygningsetaten er positive til dette, men en må finne frem til en form som ivaretar alle partenes interesser.

Nabovarsel
Tidsfristen for å reagere på nabovarsel er nylig blitt redusert fra 4 til 2 uker. Erfaring viser at den nye fristen ofte er for kort til at naboene får tid til å vurdere konsekvensene av det nye tiltaket. Fristen må derfor forlenges til 3 eller 4 uker.KUV vil arbeide med dette videre.