Til forsiden

Tilbake til veiledningen

 
 
4. Naboenes situasjon i den enkelte byggesak

 • Alle naboer, og andre direkte berørte i området, har en helt klar rett til å engasjere seg i byggesaker. Fristen for reaksjon på nabovarsel er nå redusert til 14 dager.
 • Tiltak, som i alt og ett er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, vil bli gjennomført uansett klage fra naboene.
 • Det lønner seg, ut fra byggesøknad, byggeplan etc å ha en klar oppfatning av om et tiltak er i strid med reguleringsbestemmelsene, og derfor forutsetter dispensasjoner, og hvilke forhold man ikke vil gå på akkord med.
 • Tiltak som er i strid med gjeldende, eller nær forestående regulering, bør som hovedregel kreves avvist.
 • Søknad om dispensasjoner, som er i strid med reguleringsplanens intensjon, bør ha meget god begrunnelse og som klart er langt mer overbevisende enn den ulempe den påfører naboene.
 • Tiltak/bygg som en ser bli oppført i strid med godkjent plan (høyde, volum, utnyttelsesgrad (BYA)), avstander, byggestil, materialvalg, farge etc. må innklages så tidlig som overhodet mulig til Plan- og bygningsetaten. Erfaring viser at nybygget som allerede er fullført, sjelden blir pålagt revet eller forandret, selv om det avviker fra godkjent plan. I slike tilfeller må en kontakte etaten før bygget er ferdig, og evt ta kontakt med Namsretten for å stoppe tiltaket i påvente av fagmyndighetens vurdering.
 • Ankeinstans i byggesaker man er uenig i, er Fylkesmannen, men der vurderes ikke selve saken, bare hvorvidt det er gjort formelle saksbehandlingsfeil. Klage til Fylkesmannen må derfor begrunnes formelle feil.
 • Søk råd hos din velforening, som igjen kan søke råd hos KUV, eller hos Utvalg for Harmonisk Fortetting (UHF).
 • Følgende linker kan være nyttige:
  > Statens Bygningstekniske Etat hvor byggeregler forefinnes: www.be.no
  > Lovdata, forskrifter til Plan- og Bygningsloven: www.lovdata.no
  > Statens Vegvesen, Vegnormaler: www.vegvesen.no