Til forsiden

Tilbake til veiledningen

 
 
3. Anbefalte grunnlagstiltak i de enkelte velforeningene

3.1 Skaffe informasjon om offentlige planer etc.

Vellene kan gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner danne seg et bilde av utviklingen i sitt område, og sørge for å være forberedt på tiltak som vil berøre medlemmene.

Det er bra å være bevisst på ansvarsdeling mellom vellet og den enkelte nabo. De fleste velforeninger engasjerer seg i reguleringssaker, men ikke i enkeltsaker som ikke er prinsipielt viktige. Enkeltsaker blir således den enkelte naboens ansvar, med nødvendig veiledning fra vellet.

Det anbefales at vellene følger med i aktuelle reguleringssaker og deltar i prosessen, for å ivareta vellenes og beboernes interesser. KUV får tilsendt fra etaten aktuelle nye plantiltak, og forsøker å formidler videre til de berørte vellene. Vellene bør også selv følge med ved hjelp av disse linkene:

Kommunedelplaner, vedtatte planer og planer under arbeid:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Plankunngjøringer ­ Forslag til reguleringsplaner:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/

Viktige elementer i reguleringssaker er formålet med tiltaket, og de føringer som legges for:

 • utnyttelsesgrad,
 • bebyggelsesstruktur, og avstand til vei, tomtegrense og nabohus
 • nybyggs høyde, volum og fasadelengde
 • byggestil og regler for tilpassing til eksisterende bebyggelse.
 • bestemmelser om avkjørsel, parkering
 • krav til parkering, utomhusanlegg, og trafikkløsninger.

Veireguleringer er viktige. I mange tilfeller vil utbygging til veinormal standard kunne føre til rasering av områder. Mange steder vil trafikktekniske tiltak kunne løse et trafikkproblem, i stedet for kostbar veiutvidelse og/eller omlegging. Veikostnader i forbindelse med et tiltak skal i prinsippet dekkes av utbygger. Men vær oppmerksom på at i Plan- og bygningsloven gis hjemmel for at naboene skal delta i finansieringen, og det kan bli svært kostbart.

Som regel er det Plan- og Bygningsetaten eller en rettighetshaver som fremmer forslag til reguleringsplan, men i prinsippet kan hvem som helst fremme forslag om regulering/omregulering av en eiendom eller område.

3.2 Vellenes egne vurderinger
De enkelte velforeningene har mulighet for å påvirke Kommune-/Kommunedelplaner og reguleringsplaner. I denne sammenheng bør de:

 • ha god kontakt og dialog med Bydelen i sitt engasjement for utviklingen i eget område.
 • kartlegge hvilke reguleringsplaner som gjelder innenfor vellets område, og gjøre seg kjent med disse. Plan- og bygningsetaten har oversikten over disse planer, og en kan logge seg inn med denne linken: www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no
 • finne ut om det gjelder spesielle servitutter for deler av strøket, disse kan gjelde foran nyere reguleringer
 • danne seg en oppfatning om hvilke områder man ønsker å bevare mest mulig, og områder hvor de mener det kan være hensiktsmessig å fortette, eventuelt med bymessig fortetting rundt kommunikasjons- og butikksentra etc. (knutepunktfortetting).
 • ha en mening om hvor man ønsker strøkstjenlige anlegg, som butikker og andre tilbud, serveringssteder, idretts- og lekeplasser, friområder osv ....
 • identifisere og prioritere arbeidet med forbedring av trafikkfarlige punkter eller - strekninger.