Til forsiden

KUVs utvalg og grupper

 
 
Vedtekter for Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo

§1 Formål
Kontaktutvalget er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeninger i Oslo.

Kontaktutvalget skal være bindeledd mellom velforeningene i spørsmål om saker av prinsipiell betydning og generell karakter.

Kontaktutvalget tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for velene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.

§2 Medlemskap
Hvert vel/beboerforening/frittstående borettslag o.l. i Oslo kan opptas som medlem

§3 Ledelse
Kontaktutvalget ledes av et styre på 7 ­ 11 medlemmer og 2 varamedlemmer, valgt på årsmøtet.

Unntatt for leder og vararepresentanter som velges hvert år, er funksjonstiden for de øvrige to år, men slik at to og to vekselvis trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning.

Styret konstituerer og velger selv nestleder, sekretær og kasserer.

Styrets oppgave er å lede foreningens arbeid i henhold til vedtektene og vedtak på årsmøtet.

Styret godkjenner nye medlemmer.

Revisor velges av årsmøtet for 2 år ad gangen.

Valgkomité bestående av leder og 2 medlemmer velges for 2 år ad gangen.

§4 Årsmøtet
Kontaktutvalgets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen utgangen av mai måned. Hver medlemsforening har 1 stemme på årsmøtet og møter med maksimum 2 representanter. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel. I innkallingen anføres de saker som skal behandles på årsmøtet:

1. Konstituering, valg av møteleder
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Fastsettelse av kontingent og budsjett
5. Valg som nevnt i §3
6. Behandling av innkomne forslag

Som bilag til sakslisten skal følge styrets beretning og revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1. april. Kontaktutvalgets vedtekter skal være tilgjengelig på årsmøtet. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 10 velforeninger i Oslo forlanger det med 1 mnd. varsel. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte og må angi de saker som ønskes behandlet. Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.

Alle beslutninger ­ vedtektsendringer unntatt ­ fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende, dog ikke ved valg.

§5 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer sendes styret innen utgangen av februar måned og behandles på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte representanter.

§6 Spesielle bestemmelser
Lederen er Kontaktutvalgets rettslige representant. Han/hun undertegner på Kontaktutvalgets vegne og skal attestere regninger før de utbetales.

Sekretæren fører protokoll over forhandlingene i forbund og styre. Utskrift av protokollen vedrørende årsmøter og ekstraordinære årsmøter sendes samtlige tilsluttede velforeninger.

§7 Utvalg for spesialoppdrag
Hvis styret finner det nødvendig, kan det oppnevne utvalget for spesialoppdrag. Utvalgets medlemmer kan gis adgang til Kontaktutvalgets møter, men har i denne egenskap ikke stemmerett.

§8 Kontingent
Kontingenten innbetales innen tre måneder etter at årsmøtet har fastsatt beløpet. Økonomisk forpliktelser ut over kontingenten kan ikke pålegges velforeningene.

§9 Oppløsning Beslutning om oppløsning av Kontaktutvalget i Oslo må, for å være gyldig, ha vært forelagt de enkelte medlemsvel til uravstemming, og minst 2/3 deler av dem må erklære seg enig. Eventuelle midler tilfaller Oslo kommune som ­ etter samråd med Kontaktutvalgets styre ­ disponerer dem til det formål kommunen finner mest tjenlig til beste for velforeninger i Oslo.

Oslo 12. mai 1992