Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
Plan- og bygningsetaten
Vahls gate 1
Boks 364 Sentrum
0102 Oslo
Oslo 2006-03-31
Skilt- og reklameplan for Oslo
Høringsuttalelse

Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, KUV, er glade for at det nå fremlegges en ny plan for skilt og reklame i Oslo. Publikums reaksjoner i den senere tid bl.a. på reklametårn og frittstående reklamevitriner og reklameskilt viser at det er behov for klare begrensninger og retningslinjer.

Det er neppe noe fagområde hvor det blir og kommer til å bli oppvist så stor oppfinnsomhet fra næringslivets side som innenfor reklame. Det er derfor av avgjørende betydning at hensynet til den alminnelige borger får sterk beskyttelse, med klare regler og små muligheter for dispensasjon.

For næringslivet kan et ureglementert reklamestunt være av stor verdi, selv om det må tas ned etter kort tid. Det er derfor viktig at planen gir rom for raske reaksjoner for å fjerne ulovlig oppsatt reklame og at vedtektene foreskriver strenge reaksjoner til de som bryter forskriftene.

Retningslinjer for oppsetting av reklame og skilt reguleres av flere myndigheter. Når det nå skal lages en ny plan for Oslo, er det viktig at den beskriver aller regler, alle godkjennende myndigheter og alle etater og myndigheter som kan og skal gripe inn mot ulovlig oppsatt reklame.

Slik utkastet til plan foreligger i dag, er dokumentet ordrikt, ufullstendig, næringslivsorientert og mangler fullstendig beskrivelse av hvilke myndigheter som har rett og plikt til å gripe inn mot ulovligheter.

KUV mener at en plan for skilt og reklame må gjelde også for skilt og reklame som er oppsatt på det tidspunkt Bystyret vedtar planen. Det må så bli opp til de etater som har ansvar for godkjennelse å avtale avviklingsordninger for det som ikke lenger er tillatt. I utkastet til plan foreslås det at privatrettslige avtaler som er inngått med kommunale etater og selskap hvor kommunene har strategisk eierskap skal holdes utenfor. Vi kan ikke se noen grunn til at det skal være slike unntak.

Oslo kommune og tidligere kommunale virksomheter har overtatt eiendomsrett til fellesarealer som gater, fortau, vannforsyning, avløpssystem og elforsyning for å forvalte dette til befolkningens beste. Vi kan ikke se at denne form for eierskap gir fullmakt til å innskrenke ferdselsmuligheter gjennom salg av reklameplass, når det utelukkende har til hensikt å skaffe kommunen inntekter. Derimot har vi full forståelse for at kommunen kan bruke avgifter for å regulere bruk som henger sammen med lokal virksomhet gjennom utleie av fortausplass, for eksempel til salgsareal, uteservering, parkering eller kortsiktig plassering av avfallscontainere etc. Uansett mener vi at den overordnede politiske målsetning om lokal medvirkning tilsier at hovedregelen må være at alle interessenter skal ha rett til å uttale seg i forbindelse med utleie av offentlig gate og fortau som innskrenker mulighetene for alminnelig ferdsel.

KUV hilser derfor med glede forslaget om et generelt forbud mot frittstående reklame på offentlig fortau, men vi er meget betenkt over at det er lagt inn muligheter til å omgå forbudet ved at det ikke er søknadsplikt for små vitriner.

KUV har stor forståelse for forslaget om å lage skjematiske regler basert på en inndeling ut fra om området er preget av næring eller bolig. Det krever imidlertid en langt mer grundig gjennomgang enn hva som fremgår av forslaget. Her karakteriseres strøksgatene Bygdøy allé, Theresesgate, Frognerveien og Hegdehaugsveien/Bogstadveien/Valkyriegate som homogene næringspregede gater. Slik er det ikke. Store deler av disse gatene er dominert av boliger. Det er også verd å merke seg at deler av disse gatene i KDP-BB er foreslått båndlagt for senere regulering til bevaring. Det vil innebære bygge- og deleforbud som også må bety forbud om fasadeendring gjennom oppsetting av reklame.

KUV mener at det er vesentlig at beboerne får anledning til å uttale seg før det foretas en endelig fastsetting av geografiske rammer for inndeling av indre by i reklamesoner. Etter vår oppfatning er foreliggende forslag alt for lite detaljert til at det har noen hensikt å sende det ut på høring i berørte vel. Det kan først bli aktuelt når planen, slik det er skisser i oversendelsesbrevet er komplettert med illustrasjoner og fotografier som viser i detalj hva planforslaget innebærer.

Våre hovedkommentarer til det foreliggende planforslag er følgende:
1. Planen gir ingen oversikt over helheten i hvilke regler som gjelder for skilt og reklame, hvilke myndigheter og instanser som har rett til å godkjenne eller avslå, samt hvilke myndigheter som har rett og plikt til å gripe inn mot ulovlige skilt og reklame.
2. Planen er mer preget av argumentasjon for næringslivets behov for eksponering gjennom skilt og reklame enn den er av å belyse hvorfor og hvorledes beboerne i Oslo skal skjermes mot påtrengende reklame.
3. KUV hilser med glede forslaget om et generelt forbud mot frittstående reklame på offentlig fortau, men de eksisterende tårn og boards må avvikles så fort som mulig.
4. Planen mangler forslag til regler for reklame som overskrider de lokale sektorene, slik som bruk av luftrommet over Oslo til flybåren reklame og lysprojisering på natthimmelen, samt til reklameskilt som er synlige over store deler av horisonten
5. Planens neste versjon må også behandle ytre by.

Med hilsen
Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Eivind Bødtker
Styreleder
Nils Christian Tømmeraas
(Sign)