Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
KUVs seminar 9. november om Trafikk og Samferdsel i Oslo
Hvordan kan vellene bli hørt og hva kan de bidra med?
Kort sammendrag

Den røde tråd: Vellenes medvirkning ble berørt fra flere sider, men innledningene fra politikerne tok selvsagt et bredt utgangspunkt. Summen av det hele kan sammenfattes slik:

 • Oslopakke3 innebærer en meget betydelig satsing både på veier og kollektiv-transport. Dette får store virkninger for alle. Noen av de mest berørte nærområdene vil oppleve betydelige lettelser, andre vil få føle større belastninger på de steder der trafikken føres inn i byen. Trafikken vil øke og totalt sett vil trafikkproblemene og køkjøring i 2020 være omtrent som i dag.
 • Bilen er både en del av den økonomiske utviklingen og en belastning i dagens samfunn. Arbeiderpartiet mener at bilfri bykjerne og bedre kollektivtransport er en viktig del av løsningen. Dersom den tilsiktede økningen i bruk av kollektivtransportmidler ikke finner sted er man ikke fremmed for å legge ytterligere restriksjoner på bilbruken.
 • I indre by vil trafikkforholdene og redusering av bilbruk måtte tilpasses best mulig til lokale forhold og ønsker. Både der og i ytre by vil Oslopakke 3 bidra med midler til løsninger. Et problem i eldre drabantbyer er at disse ikke er tilpasset dagens bilbruk. Ved prosjektering av nye bydeler og sentra vil man kunne ta bedrehensyn til kollektivtransport, gående og syklende. Et tips som gjelder alle vellene: Finn helt lokale løsninger, vær løsningsorientert.
 • Bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonene er viktige formidlere av lokale innspill. Frogner bydel er på størrelse med mange byer i Norge(ville vært nr 13 i størrelse blant byene)
 • Foreningen for Miljøtunnel Mosseveien har jobbet i flere tiår og sitter med en verdifull erfaring i lobbyvirksomhet, mediehåndtering, aksjonsarbeid og faglig utredningsarbeid. De har oppnådd å komme med i Oslopakke3, men saken er ikke dermed løst.
 • Problemene med trafikken i Sognsveien skyldes hastigheten på bilene. Vellet demonstrerte hvordan man kan legge opp en saklig argumentasjon og få politikere og systemet i tale. Fartsreduksjon er et konkret mål
 • I St.Edmunds vei var problemet at veimyndighetene ville utvide veien ut over alle rimelig behov. Vellets argumentasjon vant fram til slutt. Noen råd: Aksjoner politisk, argumenter faglig, bruk pressen, stå samlet, ikke gi opp!

  Debatten viste både at vellene er samfunnsengasjerte og støtter satsingen på kollektiv-trafikken samtidig som de strir med et bredt spekter av lokale problemer som det krever stor innsats i å få løst, til dels i kamp med og til dels i samarbeid med myndighetene.

  Seminaret ga både informasjon og inspirasjon