Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
"Ideskisse KUV 2005"
Fremlagt og justert på årsmøtet 21 april 2005
 1. Vedtektene sier:
  • Kontaktutvalget er en partipolitisk nøytral sammenslutning av velforeninger i Oslo.
  • Kontaktutvalget skal være bindeledd mellom velforeningene i spørsmål om saker av prinsipiell betydning og generell karakter.
  • Kontaktutvalget tar initiativ, samordner og gjennomfører tiltak til beste for velene i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater.
  Dette er ganske generelt og må forstås av hvert styre på sin måte. Jeg vil gjerne gi en skisse av hva jeg mener, noe som kan danne en arbeidshypotese for diskusjonen i det nye styret. Utgangs-punktet må være en riktig forståelse av hva vellene er opptatt av, og deretter en realistisk forståelse av hva vellene ønsker at KUV skal gjøre og KUVs muligheter til å realisere dette.

 2. Hva er vellene opptatt av?
  • Byplaner og reguleringer:
   - Harmonisk fortetning.
   - Komme tidlig med i planprosessene.
   - Gjøre Oslo både til en trivelig by å bo i og til en fremtidsrettet by

  • Trafikk:
   - Sikre at trafikken ledes utenom boligstrøk og ikke generer boligområdene på annen måte.
   - Sikre skoleveier

  • Miljø- og grøntsaker:
   - Verne om byens grøntarealer både i indre og ytre by, forsterke det blågrønne preget over Oslo
   - Sørge for vedlikehold og utbedring av turveier, stier og smett
   - Bevare Markagrensen

 3. Hva er KUVs oppgaver i dette?
  Slik jeg forstår oppgaven består den bl.a. i:
  • Formidle informasjon og bidra til at vellene kan løse sine oppgaver
  • Støtte vel og grupper av vel i konkrete saker der de ønsker assistanse
  • Være talerør for vellene i helt spesielle saker av byfelles natur.

  Medlemsundersøkelsen i 2003 ga noen konkrete innspill om hva vellene ønsket at KUV skulle gjøre. De viktigste funnene i undersøkelsen var:
  1. KUV skal videresende reguleringsplaner til medlemmene
  2. KUV skal representere vellene i Oslo overfor myndigheter og etater
  3. KUV skal søke å påvirke politikerne på kommunalt plan
  4. Aksjoner skal ikke være en påvirkningsform KUV benytter
  5. KUV bør påvirke gjennom forhandlinger og nettverksbygging
  6. KUV skal gi medlemmene støtte i lokale saker
  7. KUV skal være en forslagsstiller i samarbeid med medlemmene
  8. KUV skal være synlig i den offentlige debatt

 4. Riss av noen konkrete tiltak videre, (arbeidshypotese)
  • Nytt kurs for vellene, denne gang om de politiske prosessene i Oslo
  • Fortsatt arbeid med formidling av reguleringsplaner
  • Samarbeid med UHF, Oslo Elveforum, Friluftsrådet, Oslo Byes Vel og Norges Velforbund
  • Arbeidet med grønt-plan og miljø må ikke bare fokusere på Marka og ytre by, men i minst like stor grad ta vare på de viktige, små, men tildels utsatte grønne områdene i indre by.
  • Gå mer aktivt inn i byfelles saker som f.eks. Høyhus, oppfølging av Småhusplanen etc.
  • Slå et slag for sikrere skoleveier
  • Utgi veiledninger på nye områder
  • Fullføre velkartet
  • Utgi flere Nyhetsbrev

EB