Til forsiden

KUVs vedtekter

 
 
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo

Årsberetning 2004
Perioden 22. april 2004 ­ 21.april 2005

Styrets arbeid:

Styret har bestått av:
Leder: Eivind Bødtker, Skøyen vel
Sekretær: Dag Bjerke, Bryn vel
Kasserer: Leiv Aschehoug, Smestadgrendens vel
Styremedlem: Tore Bjørn-Hansen, Oslo Byes Vel
Styremedlem: Torkild Thurmann-Moe, Ljans vel
Styremedlem: Bjørn Jensen, Blindern vel
Styremedlem: Anita Reinhardt, Søndre Huseby vel
Styremedlem: Manfred Larsen, Malerhaugens vel
Styremedlem: Grethe Homlong, Ljans vel
Styremedlem: Geir Tandbarg Steigan, Stiftelsen Byens Fornyelse
Styremedlem: Magnar Halse, Økern Vel

Varamedlem: Grethe Wiens, Berg, Nordberg og Sogn vel
Varamedlem: Liven Buer Lærum, Bryn vel

Revisor: Solfrid Dimmen Hansen, Kampen vel
 
Valgkomiteen har bestått av:
Medlem: Arne Schie, Ammerudskogen vel
Medlem: Christian Sømme, Skøyen vel
Medlem: Leiv Aschehoug, Smestadgrendens vel

Generelt:
Det er i perioden avholdt 8 styremøter. Styret har arbeidet med å realisere og videreføre det arbeidet som forrige styre la opp til med omstrukturering, re-vitalisering og oppfølging av medlemsundersøkelsen i 2004. Styret har arbeidet gjennom fire arbeidsgrupper:
- Regulerings-gruppa
- Trafikk-gruppa
- Miljø- og grønt-gruppa
- Informasjons-gruppa
KUV har 60 betalende medlemmer pr d.d.
KUV er medlem i Norges Velforbund

Årsmøtet 2004:
Årsmøtet 2004 ble holdt på Nordre Skøyen Hovedgård. 14 vel var representert. Referat er sendt alle medlemsvel. Etter årsmøtet holdt Petter Daae Slipher fra Plankontoret for Groruddalen et interessant foredrag om de erfaringer som er gjort med beboermedvirkning i planprosessene for utvikling av Groruddalen.

Økonomi:
- KUV har i 2004 hatt tre inntektskilder: Kontingent fra 60 medlemsvel, bidrag fra Plan- og bygningsetaten bl.a. for vår videreformidling av reguleringsplaner, samt et ekstra tilskudd fra Helse- og velferdsetaten. Totale inntekter for 2004 utgjør Kr. 40.000,-. Driftskostnadene for 2004 utgjorde kr. 20.013 og netto finansposter viste en kostnad på kr. 30. Årets resultat ble dermed et overskudd på kr. 19.987. Ved utgangen av året hadde KUV en bankbeholdning på kr. 48.900 som tilsvarer egenkapitalen.

KUV har en tilfredsstillende økonomi per dags dato.

- KUV er nå registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 986610669

Reguleringssaker:
- Sekretæren har hatt hovedansvaret for videresending av reguleringsplaner fra både arkitekter og P&B. Et betydelig antall reguleringsplaner mm er formidlet, (ca. 120).

- Revisjonen av reguleringsplanen for Småhusområdene har vært en meget viktig sak i 2004. Saken ligger fortsatt til behandling i Oslo kommune. Utvalget for Harmonisk Fortetning har gjort en god jobb med kommentarer og utarbeidelse av en solid høringsuttalelse. KUV har sluttet seg til UHF's uttalelse med noen presiseringer. Småhusplanen må følges opp videre, bl.a. gjennom det tolkningsdokument som er under utarbeidelse.

- KUV har vært representert ved møte med Byutviklingskomiten mht Høyhusplanen. KUV går imot høyhus utenfor Bjørvika-Bispevika-Vaterland.

- Reguleringsgruppa har utarbeidet en Veiledningshefte for velforeninger, naboer og andre som blir berørt av nye reguleringsplaner eller byggesaker. Veiledningen gir enkle oversikter og praktiske råd.

- KUV har fulgt utviklingen av Fjordbyen, Majorstuencharetten og Dypvannsdeponi-saken. Hovedtrekkene ved slike saker er behovet for vellene, og for KUV, å komme aktivt med tidligst mulig i planprosessene. Vi er kun sikret et minimum og sen informasjon om reguleringssaker gjennom Plan- og bygningsloven.

- KUV deltok på et samarbeidsmøte arrangert av Stiftelsen Byens Fornyelse 12 desember mellom ulike by-omfattende organisasjoner.

Trafikksaker:
- Arbeidet med trafikksaker har begrenset seg til planlegging av samarbeidet med Oslo kommune, Samferdselsetaten, Trygg Trafikk, skolene og Norges Velforbund omkring temaet Sikring av skoleveier. Arbeidet vil virkeliggjøres i 2005.

Miljøsaker og grøntanlegg:
- Revisjonen av Kommunedelplan for anlegg og områder for Friluftsliv var den viktigste saken KUV behandlet innen miljø- og grøntområdet. KUV kommenterte tekstdelen av planen og assisterte Oslo og Omland Friluftsråd ved opprettelse av bydelsvise arbeidsgrupper for å finne konkrete områder som skulle prioriteres. Flere velrepresentanter kom med i utvalgene rundt om i byen. KUV deltok deretter i orienteringsmøte på Rådhuset i regi av Miljø- og samferdselsetaten og kommenterte innstillingen skriftlig etterpå.

- Oslo Elveforum gjør en bra jobb for Oslos blågrønne profil. Organisasjonen presenterte seg i et styremøte og i et Nyhetsbrev.

Informasjonsarbeid:
- KUV har utarbeidet en kort brosjyre som viser hva og hvem vi er.

- KUVs hjemmeside er opprettet under www.kuv.no

- KUVs E-postadresse er opprettet: post@kuv.no

- Ett Nyhetsbrev ble utgitt i 2004

- Et godt besøkt kurs for vellene ble arrangert i Plan- og bygningsetatens lokaler12 februar 2005 under temaet: "Konflikt eller samarbeid". Byrådsleder Lae åpnet kurset som også bød på innlegg fra byrådsekretariatet, Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten og Samferdselsetaten foruten fire velforeninger. 44 personer deltok en hel lørdag. Se også Nyhetsbrev 1-2005

- KUVs adresseliste er oppdatert.

- En kartlegging av vellenes områder er i gang. Hensikten er å kunne lage et velkart som viser Oslo kommune og andre hvor vellene er å finne.

Oslo, 31. mars 2005

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Eivind Bødtker